Kayle
Close

Yassuo ma kiếm Doran đi rừng gánh team là có thật?

Đi rừng cùng Yassuo mùa 8 với feed to win ăn 7 mạng xong chết 6 mạng

Xem video

Reviews 6 votes