Kayle
Close

Vayne lên full Sát lực chí mạng vs Vayne Onehit | Cái nào hơn?

Bạn chọn lối lên đồ nào của Vayne Onehit và Sát lực xem kiểu nào mạnh hơn

Xem video

Reviews 8 votes