Vayne lên full Sát lực chí mạng vs Vayne Onehit | Cái nào hơn?

Bạn chọn lối lên đồ nào của Vayne Onehit và Sát lực xem kiểu nào mạnh hơn

Reviews 8 votes