Sylas

Thử nghiêm Vayne max tốc đánh 5.5 và Cho'Gath hơn 35000 máu

Xem video

Reviews 9 votes