Khi KOGMAW tốc độ bắn 5.00 thì sẽ như thế nào

Reviews 6 votes