Sylas

Jhin full 100% Chí mạng hơn 2500 AD sát thương | 6 giờ trong game

Chỉ cần 1 hit Jhin sẽ thổi bay tất cả, bắn sáu phát chết luôn baron

Xem video

Reviews 6 votes