Kayle
Close

Gragas Bất tử với giảm 124% sát thương nhận vào

Một số lỗi sau bản cập nhật mới trên PBE, với khả năng giảm quá nhiều sát thương nhận vào từ Gragas

Xem video

Reviews 9 votes