Faker cầm Leblanc đi cướp Baron và tự nói: Tui là Đồng Đoàn !!

Reviews 6 votes