Cowsep đã biết Chat Tiếng Việt để xin Yi đi Rừng, khen HAY và cảm ơn đồng đội luôn =))

Ông cũng học nhanh ghê tưởng xin đi rừng mà dễ sao

Reviews 9 votes
Loading...